Regulamin

Dzień dobry,

Poniżej widzisz regulamin sklepu DIETOMIX, w którym znajdziesz informacje m.in. o sposobie zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem [email protected].

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów

zespół sklepu internetowego DIETOMIX

1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która dokonuje zakupu w ramach Sklepu,
 2. Sprzedawca – Edyta Prostak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DIETOMIX Edyta Prostak, 30-328 Kraków, ul. Praska 34/5, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6792768664, numer REGON 389375744 (dalej również jako „DIETOMIX”).
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://dietomix.pl/regulamin.
 6. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://dietomix.pl/
 7. Treści – treści cyfrowe udostępniane za pośrednictwem Sklepu dostępne po zawarciu Umowy i zalogowaniu się na Konto.
 8. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu dostępu do poszczególnych Treści dostępnych w Sklepie lub do okresowej Subskrypcji wszystkich Treści dostępnych w Sklepie, która automatycznie jest przedłużana na kolejny Okres subskrypcyjny, dopóki subskrypcja nie zostanie anulowana. Umowa jest odpłatna, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 9. Subskrypcja – usługa świadczona drogą elektroniczną po zawarciu Umowy polegająca na dostępie do Treści udostępnianych w ramach Sklepu.
 10. Okres subskrypcyjny – okres czasu, na który po zawarciu Umowy Kupujący uzyskuje dostęp do wszystkich Treści dostępnych w Sklepie w przypadku Subskrypcji.
 11. Formularz zamówienia – formularz dostępny za Stronie i za pomocą którego, Kupujący może złożyć zamówienie i zawrzeć Umowę.
 12. Stripe – operator płatności przy zamówieniu subskrypcji – Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA.

 

2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Treści, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Do korzystania z Treści konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 7. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

 

3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy.
 3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na zarejestrowaniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. Złożenie zamówienia nie jest możliwe bez rejestracji konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania pierwszego zamówienia. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał przez cały czas funkcjonowania Sklepu, chyba że wcześniej Kupujący sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.
 5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 6. Usługa polegającą na zarejestrowaniu i utrzymywaniu konta w Sklepie oraz usługa polegającą na przesyłaniu Kupującemu newslettera świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast usługi udostepnienia Treści zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected]. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

 

4

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Treści dostępne na stronach Sklepu oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że zakup Treści za pośrednictwem Sklepu nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie na Kupującego ww. majątkowych praw autorskich, tak w części, jak i w całości i dalsze rozpowszechnianie Treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z Treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

5

Zawieranie umowy

 1. Kupujący składa zamówienie jako zarejestrowany klient.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący zakłada konto poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania pierwszego zamówienia.
 3. Jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia może się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.
 4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie Formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego Treści. W Formularzu zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia tj. imię, nazwisko, adres e-mail, hasło oraz potwierdzenie hasła, a w przypadku Subskrypcji także numer karty kredytowej, termin jej ważności oraz numer CVC w celu utworzenia indywidualnego Konta. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki prywatności, z którymi Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 5. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych..
 6. Kupujący po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie będzie miał możliwość wyboru formy płatności i zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z instrukcją dokonania płatności a także otrzyma dane do przelewu na podany w zamówieniu adres e-mail. W przypadku wyboru płatności w postaci przelewu bankowego realizacja zamówienia jest wstrzymana do momentu zaksięgowania płatności na koncie bankowym Sprzedawcy. W przypadku Subskrypcji płatność następuje poprzez obciążenie karty do płatności podanej w Formularzu zamówienia. Płatność pobierana jest za pośrednictwem Stripe.
 7. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

 

6

Płatność

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu. Są także udostępniane Kupującemu podczas składania zamówienia jest to: przelew, płatność elektroniczna oraz płatność automatyczna.
 2. Płatności elektroniczne, obsługiwane są przez za pośrednictwem operatów serwisów PayU, Przelewy24, PayPal.
 3. W przypadku Subskrypcji jedyną dostępną metodą płatności jest płatność automatyczna, która polega na automatycznym, cyklicznym pobieraniu opłaty za Subskrypcję z karty płatniczej podanej w Formularzu zamówienia.
 4. Płatności automatyczne, obsługiwane są przez za pośrednictwem Stripe, zgodnie z jego regulaminem.
 5. W trakcie składania zamówienia którego przedmiotem jest Subskrypcja, Kupujący upoważnia Sprzedawcę do automatycznego pobierania opłaty przez cały czas trwania Umowy. Kupujący w każdej chwili może anulować płatność automatyczną poprzez wybór odpowiedniej opcji w ustawieniach swojego profilu. Jeśli Kupujący nie chce przedłużyć Subskrypcji powinien anulować płatność automatyczną przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. Anulowanie płatności automatycznej nie wpływa na możliwość dostępu do Treści w Okresie subskrypcji, który został opłacony do czasu jej anulowania. Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem Okresu opłaconej Subskrypcji w przypadku otrzymania od Stripe informacji, że płatność od Subskrybenta nie została zrealizowana.
 6. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury oraz uzupełnił dane niezbędne do wystawienia faktury VAT w Formularzu zamówienia, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 

7

Wykonanie umowy

 1. Realizacja zamówienia obejmującego Treści następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w Formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zakupionych Treści za pośrednictwem konta w Sklepie.
 2. Dostęp do treści cyfrowych jest ograniczony czasem funkcjonowania Sklepu. Sprzedawca nie planuje zaprzestania działalności Sklepu jednakże w sytuacji gdy nastąpi to z jakichkolwiek przyczyn, w tym przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Kupujący utraci dostęp do Treści.
 3. Kupujący zobowiązany jest korzystać z konta Sklepu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. w sposób niezakłócający korzystanie ze Sklepu pozostałym jego użytkownikom, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Sklepu, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  2. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w Sklepie jakimkolwiek osobom trzecim,
  3. korzystać z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego oraz nie rozpowszechniać Treści cyfrowych ani ich poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 4. W razie korzystania z konta w Sklepie w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do konta.
 5. W przypadku Subskrypcji Umowa jest automatycznie rozwiązana w razie braku możliwości pobrania opłaty należnej z tytułu Umowy.
 6. Umowę można wypowiedzieć poprzez rezygnację z automatycznego odnowienia Subskrypcji i zaznaczenie w tym celu odpowiedniej opcji na Koncie.
 7. W przypadku rozwiązania Umowy lub jej wypowiedzenia, po upływie ostatniego dnia Okresu opłaconej Subskrypcji, Konto jest automatycznie usuwane z systemu informatycznego.

 

8

Odstąpienie Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta od umowy

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Sprzedawca informuje, że wysłanie zamówienia na treści cyfrowe oferowane w Sklepie wiąże się z rozpoczęciem spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i oznacza utratę prawa odstąpienia od Umowy w związku z dostarczeniem treści cyfrowych, na co Kupujący składając Zamówienie wyraża zgodę.
 4. Sprzedawca informuje, że złożenie zamówienia na Subskrypcję wiąże się z rozpoczęciem spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i oznacza utratę prawa odstąpienia od Umowy w związku z dostarczeniem treści cyfrowych, na co Kupujący składając Zamówienie wyraża zgodę.

 

9

Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Treść cyfrową wolną od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej lub brak poprawnego działania Sklepu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://dietomix.pl/dietomix-formularz-reklamacyjny.pdf jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 7. Przepisy dietetyczne oferowane w ramach Sklepu są opracowywane bez uwzględniania konkretnych danych o Kupującym i jego stanie zdrowia, w szczególności danych medycznych, w tym wyników badań i przeznaczone są dla osób zdrowych. Przed rozpoczęciem stosowania odżywiania opartego na przepisach dietetycznych oferowanych w ramach Sklepu należy każdorazowo skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem, który oceni ryzyko i dopuszczalność ich stosowania przez konkretnego Kupującego.
 8. Stosowanie przepisów dietetycznych oferowanych w ramach Sklepu nie daje gwarancji uzyskania określonych rezultatów redukcji masy ciała lub braku wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych.

10

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
 3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://dietomix.pl/polityka-prywatnosci/

 

11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Treści na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

12

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.11.2022 r.