Regulamin

Dzie艅 dobry,

Poni偶ej widzisz regulamin sklepu DIETOMIX, w聽kt贸rym聽znajdziesz informacje m.in.聽o sposobie zawartej umowy, formach dostawy i p艂atno艣ci dost臋pnych w sklepie, procedurze odst膮pienia od umowy, czy post臋powaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek uwag, pyta艅, w膮tpliwo艣ci, jeste艣my do Twojej dyspozycji pod adresem info@dietomix.pl.

Pozdrawiamy i 偶yczymy udanych zakup贸w

zesp贸艂 sklepu internetowego DIETOMIX

1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje si臋 nast臋puj膮ce znaczenie poni偶szych poj臋膰:

 1. Kupuj膮cy 鈥 osoba fizyczna, osoba prawna lub u艂omna osoba prawna, kt贸ra dokonuje zakupu w ramach Sklepu,
 2. Sprzedawca 鈥 Edyta Prostak prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 DIETOMIX Edyta Prostak, 30-328 Krak贸w, ul. Praska 34/5, posiadaj膮c膮 numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6792768664, numer REGON 389375744 (dalej r贸wnie偶 jako 鈥濪IETOMIX鈥).
 3. Konsument 鈥 osoba fizyczna zawieraj膮ca ze Sprzedawc膮 umow臋 niezwi膮zan膮 z bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮,
 4. Przedsi臋biorca na prawach konsumenta 鈥 osoba fizyczna zawieraj膮ca ze Sprzedawc膮 umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej,
 5. Regulamin 鈥 niniejszy regulamin, dost臋pny pod adresem https://dietomix.pl/regulamin.
 6. Sklep 鈥 sklep internetowy dost臋pny pod adresem https://dietomix.pl/
 7. Tre艣ci 鈥 tre艣ci cyfrowe udost臋pniane za po艣rednictwem Sklepu dost臋pne po zawarciu Umowy i zalogowaniu si臋 na Konto.
 8. Umowa 鈥 umowa o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 polegaj膮ca na umo偶liwieniu dost臋pu do poszczeg贸lnych Tre艣ci dost臋pnych w Sklepie lub do okresowej Subskrypcji wszystkich Tre艣ci dost臋pnych w Sklepie, kt贸ra automatycznie jest przed艂u偶ana na kolejny Okres subskrypcyjny, dop贸ki subskrypcja nie zostanie anulowana. Umowa jest odp艂atna, chyba, 偶e wyra藕nie zastrze偶ono inaczej.
 9. Subskrypcja 鈥 us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮 po zawarciu Umowy polegaj膮ca na dost臋pie do Tre艣ci udost臋pnianych w ramach Sklepu.
 10. Okres subskrypcyjny – okres czasu, na kt贸ry po zawarciu Umowy Kupuj膮cy uzyskuje dost臋p do wszystkich Tre艣ci dost臋pnych w Sklepie w przypadku Subskrypcji.
 11. Formularz zam贸wienia 鈥 formularz dost臋pny za Stronie i za pomoc膮 kt贸rego, Kupuj膮cy mo偶e z艂o偶y膰 zam贸wienie i zawrze膰 Umow臋.
 12. Stripe 鈥 operator p艂atno艣ci przy zam贸wieniu subskrypcji – Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA.

 

2

Postanowienia wst臋pne

 1. Za po艣rednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzeda偶 Tre艣ci, 艣wiadcz膮c jednocze艣nie na rzecz Kupuj膮cego us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 zgodnie z 搂 3 Regulaminu.
 2. Regulamin okre艣la zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a tak偶e prawa i obowi膮zki Sprzedawcy i Kupuj膮cego.
 3. Do dokonania zakupu za po艣rednictwem Sklepu nie jest konieczne spe艂nienie szczeg贸lnych warunk贸w technicznych przez komputer lub inne urz膮dzenie Kupuj膮cego. Wystarczaj膮ce s膮:
  1. dost臋p do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przegl膮darka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Do korzystania z Tre艣ci konieczne jest spe艂nienie nast臋puj膮cych warunk贸w technicznych przez komputer lub inne urz膮dzenie Kupuj膮cego:
  1. dost臋p do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przegl膮darka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Kupuj膮cy nie mo偶e dokona膰 zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupuj膮cego tre艣ci o charakterze bezprawnym, w szczeg贸lno艣ci poprzez przesy艂anie takich tre艣ci w ramach formularzy dost臋pnych w Sklepie.
 7. Wszystkie ceny podane w Sklepie s膮 cenami brutto.

 

3

Us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮

 1. Za po艣rednictwem Sklepu, Sprzedawca 艣wiadczy na rzecz Kupuj膮cego us艂ugi drog膮 elektroniczn膮.
 2. Podstawow膮 us艂ug膮 艣wiadczon膮 drog膮 elektroniczn膮 na rzecz Kupuj膮cego przez Sprzedawc臋 jest umo偶liwienie Kupuj膮cemu z艂o偶enia zam贸wienia w Sklepie prowadz膮cego do zawarcia ze Sprzedawc膮 Umowy.
 3. Sprzedawca 艣wiadczy r贸wnie偶 na rzecz Kupuj膮cego us艂ug臋 drog膮 elektroniczn膮 polegaj膮c膮 na zarejestrowaniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. Z艂o偶enie zam贸wienia nie jest mo偶liwe bez rejestracji konta w Sklepie. W koncie przechowywane s膮 dane Kupuj膮cego oraz historia z艂o偶onych przez niego zam贸wie艅 w Sklepie. Kupuj膮cy loguje si臋 do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie has艂a.
 4. Za艂o偶enie konta w Sklepie odbywa si臋 poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie sk艂adania pierwszego zam贸wienia. Kupuj膮cy mo偶e w ka偶dej chwili usun膮膰 konto z poziomu panelu zarz膮dzania kontem lub przesy艂aj膮c stosowne 偶膮danie do Sprzedawcy. Usuni臋cie konta nie spowoduje usuni臋cia informacji o z艂o偶onych zam贸wieniach z wykorzystaniem konta, kt贸re to informacje Sprzedawca b臋dzie przechowywa艂 przez ca艂y czas funkcjonowania Sklepu, chyba 偶e wcze艣niej Kupuj膮cy sprzeciwi si臋 przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie b臋dzie posiada艂 nadrz臋dnego interesu w ich przechowywaniu.
 5. Je偶eli Kupuj膮cy zdecyduje si臋 zapisa膰 do newslettera, Sprzedawca 艣wiadczy r贸wnie偶 na rzecz Kupuj膮cego us艂ug臋 drog膮 elektroniczn膮 polegaj膮c膮 na przesy艂aniu Kupuj膮cemu wiadomo艣ci e-mail zawieraj膮cych informacje o nowo艣ciach, promocjach, produktach lub us艂ugach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa si臋 poprzez wype艂nienie i przes艂anie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie sk艂adania zam贸wienia. Kupuj膮cy mo偶e w ka偶dej chwili zrezygnowa膰 z otrzymywania newslettera, klikaj膮c w przycisk s艂u偶膮cy do rezygnacji widoczny w ka偶dej wiadomo艣ci przesy艂anej w ramach newslettera lub przesy艂aj膮c stosowne 偶膮danie do Sprzedawcy.
 6. Us艂uga polegaj膮c膮 na zarejestrowaniu i utrzymywaniu konta w Sklepie oraz us艂uga polegaj膮c膮 na przesy艂aniu Kupuj膮cemu newslettera 艣wiadczone s膮 drog膮 elektroniczn膮 na rzecz Kupuj膮cego nieodp艂atnie. Odp艂atne s膮 natomiast us艂ugi udostepnienia Tre艣ci zawierane za po艣rednictwem Sklepu.
 7. W celu zapewnienia bezpiecze艅stwa Kupuj膮cemu i przekazu danych w zwi膮zku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje 艣rodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagro偶enia bezpiecze艅stwa 艣wiadczonych us艂ug, w szczeg贸lno艣ci 艣rodki s艂u偶膮ce zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca podejmuje dzia艂ania w celu zapewnienia w pe艂ni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupuj膮cy powinien poinformowa膰 Sprzedawc臋 o wszelkich nieprawid艂owo艣ciach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 9. Wszelkie reklamacje zwi膮zane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupuj膮cy mo偶e zg艂asza膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@dietomix.pl. W reklamacji Kupuj膮cy powinien okre艣li膰 rodzaj i dat臋 wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci zwi膮zanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca b臋dzie rozpatrywa膰 wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygni臋ciu na adres e-mail sk艂adaj膮cego reklamacj臋.

 

4

Prawa w艂asno艣ci intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupuj膮cego, 偶e Tre艣ci dost臋pne na stronach Sklepu oraz tre艣ci cyfrowe sprzedawane za po艣rednictwem Sklepu stanowi膮 utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do kt贸rych prawa autorskie przys艂uguj膮 Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupuj膮cego, 偶e zakup Tre艣ci za po艣rednictwem Sklepu nie stanowi zawarcia, lub nie mo偶e by膰 podstaw膮 do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie na Kupuj膮cego ww. maj膮tkowych praw autorskich, tak w cz臋艣ci, jak i w ca艂o艣ci i dalsze rozpowszechnianie Tre艣ci obj臋tych prawami autorskimi przez Kupuj膮cego bez zgody Sprzedawcy, za wyj膮tkiem korzystania z Tre艣ci w ramach dozwolonego u偶ytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przys艂uguj膮cych Sprzedawcy i mo偶e skutkowa膰 odpowiedzialno艣ci膮 cywiln膮 lub karn膮.

 

5

Zawieranie umowy

 1. Kupuj膮cy sk艂ada zam贸wienie jako zarejestrowany klient.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupuj膮cy, kt贸ry posiada konto w Sklepie. Kupuj膮cy zak艂ada konto poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie sk艂adania pierwszego zam贸wienia.
 3. Je偶eli Kupuj膮cy posiada konto w Sklepie, przed z艂o偶eniem zam贸wienia mo偶e si臋 do niego zalogowa膰. Logowanie mo偶liwe jest r贸wnie偶 w trakcie sk艂adania zam贸wienia poprzez klikni臋cie w link dost臋pny w ramach wy艣wietlanego komunikatu.
 4. Z艂o偶enie zam贸wienia odbywa si臋 poprzez wype艂nienie Formularza zam贸wienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesuj膮cych Kupuj膮cego Tre艣ci. W Formularzu zam贸wienia konieczne jest podanie danych niezb臋dnych do realizacji zam贸wienia tj. imi臋, nazwisko, adres e-mail, has艂o oraz potwierdzenie has艂a, a w przypadku Subskrypcji tak偶e numer karty kredytowej, termin jej wa偶no艣ci oraz numer CVC w celu utworzenia indywidualnego Konta. Warunkiem z艂o偶enia zam贸wienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki prywatno艣ci, z kt贸rymi Kupuj膮cy powinien uprzednio si臋 zapozna膰. W razie jakichkolwiek w膮tpliwo艣ci, Kupuj膮cy mo偶e skontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮.
 5. Proces sk艂adania zam贸wienia ko艅czy klikni臋cie w przycisk finalizuj膮cy zam贸wienie. Klikni臋cie w przycisk finalizuj膮cy zam贸wienie stanowi o艣wiadczenie woli Kupuj膮cego prowadz膮ce do zawarcia ze Sprzedawc膮 umowy o dostarczenie tre艣ci cyfrowych..
 6. Kupuj膮cy po klikni臋ciu w przycisk finalizuj膮cy zam贸wienie b臋dzie mia艂 mo偶liwo艣膰 wyboru formy p艂atno艣ci i zostanie przekierowany do bramki p艂atno艣ci obs艂ugiwanej przez zewn臋trznego operatora p艂atno艣ci celem dokonania p艂atno艣ci za zam贸wienie. Je偶eli Kupuj膮cy wybra艂 p艂atno艣膰 przelewem bankowym, po klikni臋ciu w przycisk finalizuj膮cy zam贸wienie zostanie przekierowany na stron臋 Sklepu z instrukcj膮 dokonania p艂atno艣ci a tak偶e otrzyma dane do przelewu na podany w zam贸wieniu adres e-mail. W przypadku wyboru p艂atno艣ci w postaci przelewu bankowego realizacja zam贸wienia jest wstrzymana do momentu zaksi臋gowania p艂atno艣ci na koncie bankowym Sprzedawcy. W przypadku Subskrypcji p艂atno艣膰 nast臋puje poprzez obci膮偶enie karty do p艂atno艣ci podanej w Formularzu zam贸wienia. P艂atno艣膰 pobierana jest za po艣rednictwem Stripe.
 7. Po z艂o偶eniu zam贸wienia, Klient otrzymuje wiadomo艣膰 e-mail z potwierdzeniem zam贸wienia.

 

6

P艂atno艣膰

 1. Dost臋pne metody p艂atno艣ci za zam贸wienie opisane s膮 na stronie Sklepu. S膮 tak偶e udost臋pniane Kupuj膮cemu podczas sk艂adania zam贸wienia jest to: przelew, p艂atno艣膰 elektroniczna oraz p艂atno艣膰 automatyczna.
 2. P艂atno艣ci elektroniczne, obs艂ugiwane s膮 przez za po艣rednictwem operat贸w serwis贸w PayU, Przelewy24, PayPal.
 3. W przypadku Subskrypcji jedyn膮 dost臋pn膮 metod膮 p艂atno艣ci jest p艂atno艣膰 automatyczna, kt贸ra polega na automatycznym, cyklicznym pobieraniu op艂aty za Subskrypcj臋 z karty p艂atniczej podanej w Formularzu zam贸wienia.
 4. P艂atno艣ci automatyczne, obs艂ugiwane s膮 przez za po艣rednictwem Stripe, zgodnie z jego regulaminem.
 5. W trakcie sk艂adania zam贸wienia kt贸rego przedmiotem jest Subskrypcja, Kupuj膮cy upowa偶nia Sprzedawc臋 do automatycznego pobierania op艂aty przez ca艂y czas trwania Umowy. Kupuj膮cy w ka偶dej chwili mo偶e anulowa膰 p艂atno艣膰 automatyczn膮 poprzez wyb贸r odpowiedniej opcji w ustawieniach swojego profilu. Je艣li Kupuj膮cy nie chce przed艂u偶y膰 Subskrypcji powinien anulowa膰 p艂atno艣膰 automatyczn膮 przed rozpocz臋ciem nowego okresu rozliczeniowego. Anulowanie p艂atno艣ci automatycznej nie wp艂ywa na mo偶liwo艣膰 dost臋pu do Tre艣ci w Okresie subskrypcji, kt贸ry zosta艂 op艂acony do czasu jej anulowania. Umowa rozwi膮zuje si臋 z ostatnim dniem Okresu op艂aconej Subskrypcji w przypadku otrzymania od Stripe informacji, 偶e p艂atno艣膰 od Subskrybenta nie zosta艂a zrealizowana.
 6. Je偶eli Kupuj膮cy poprosi艂 o wystawienie faktury oraz uzupe艂ni艂 dane niezb臋dne do wystawienia faktury VAT w Formularzu zam贸wienia, zostanie ona dor臋czona Kupuj膮cemu drog膮 elektroniczn膮, na adres e-mail podany w formularzu zam贸wienia.

 

7

Wykonanie umowy

 1. Realizacja zam贸wienia obejmuj膮cego Tre艣ci nast臋puje poprzez przes艂anie na adres e-mail podany przez Kupuj膮cego w Formularzu zam贸wienia wiadomo艣ci zawieraj膮cej instrukcj臋 uzyskania dost臋pu do zakupionych Tre艣ci za po艣rednictwem konta w Sklepie.
 2. Dost臋p do tre艣ci cyfrowych jest ograniczony czasem funkcjonowania Sklepu. Sprzedawca nie planuje zaprzestania dzia艂alno艣ci Sklepu jednak偶e w sytuacji gdy nast膮pi to z jakichkolwiek przyczyn, w tym przyczyn niezale偶nych od Sprzedawcy, Kupuj膮cy utraci dost臋p do Tre艣ci.
 3. Kupuj膮cy zobowi膮zany jest korzysta膰 z konta Sklepu w spos贸b zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczeg贸lno艣ci:
  1. w spos贸b niezak艂贸caj膮cy korzystanie ze Sklepu pozosta艂ym jego u偶ytkownikom, nienaruszaj膮cy jakichkolwiek praw, d贸br lub interes贸w os贸b trzecich, niewp艂ywaj膮cy negatywnie na funkcjonowanie Sklepu, szczeg贸lnie poprzez wykorzystanie z艂o艣liwego oprogramowania,
  2. nie udost臋pnia膰 danych dost臋powych do swojego konta w Sklepie jakimkolwiek osobom trzecim,
  3. korzysta膰 z wszelkich Tre艣ci zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie w艂asnego u偶ytku osobistego oraz nie rozpowszechnia膰 Tre艣ci cyfrowych ani ich poszczeg贸lnych fragment贸w bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 4. W razie korzystania z konta w Sklepie w spos贸b sprzeczny z ust. 4 powy偶ej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupuj膮cemu dost臋pu do konta.
 5. W przypadku Subskrypcji Umowa jest automatycznie rozwi膮zana w razie braku mo偶liwo艣ci pobrania op艂aty nale偶nej z tytu艂u Umowy.
 6. Umow臋 mo偶na wypowiedzie膰 poprzez rezygnacj臋 z automatycznego odnowienia Subskrypcji i zaznaczenie w tym celu odpowiedniej opcji na Koncie.
 7. W przypadku rozwi膮zania Umowy lub jej wypowiedzenia, po up艂ywie ostatniego dnia Okresu op艂aconej Subskrypcji, Konto jest automatycznie usuwane z systemu informatycznego.

 

8

Odst膮pienie Konsumenta oraz Przedsi臋biorcy na prawach konsumenta od umowy

 1. Konsument oraz Przedsi臋biorca na prawach konsumenta, kt贸ry zawar艂 ze Sprzedawc膮 umow臋 na odleg艂o艣膰, ma prawo odst膮pi膰 od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje Konsumentowi lub Przedsi臋biorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do um贸w o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta lub Przedsi臋biorcy na prawach konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odst膮pienia od umowy.
 3. Sprzedawca informuje, 偶e wys艂anie zam贸wienia na tre艣ci cyfrowe oferowane w Sklepie wi膮偶e si臋 z rozpocz臋ciem spe艂niania 艣wiadczenia przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i oznacza utrat臋 prawa odst膮pienia od Umowy w zwi膮zku z dostarczeniem tre艣ci cyfrowych, na co Kupuj膮cy sk艂adaj膮c Zam贸wienie wyra偶a zgod臋.
 4. Sprzedawca informuje, 偶e z艂o偶enie zam贸wienia na Subskrypcj臋 wi膮偶e si臋 z rozpocz臋ciem spe艂niania 艣wiadczenia przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i oznacza utrat臋 prawa odst膮pienia od Umowy w zwi膮zku z dostarczeniem tre艣ci cyfrowych, na co Kupuj膮cy sk艂adaj膮c Zam贸wienie wyra偶a zgod臋.

 

9

Odpowiedzialno艣膰

 1. Sprzedawca ma obowi膮zek dostarczy膰 Kupuj膮cemu Tre艣膰 cyfrow膮 woln膮 od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl臋dem Kupuj膮cego, je偶eli tre艣膰 cyfrowa ma wad臋 fizyczn膮 lub prawn膮 (r臋kojmia za wady).
 3. Je偶eli Kupuj膮cy stwierdzi wad臋 tre艣ci cyfrowej lub brak poprawnego dzia艂ania Sklepu, powinien poinformowa膰 o tym Sprzedawc臋, okre艣laj膮c jednocze艣nie swoje roszczenie zwi膮zane ze stwierdzon膮 wad膮 lub sk艂adaj膮c o艣wiadczenie stosownej tre艣ci.
 4. Konsument lub Przedsi臋biorca na prawach konsumenta mo偶e skorzysta膰 z wzoru formularza odst膮pienia od umowy, dost臋pnego pod adresem https://dietomix.pl/dietomix-formularz-reklamacyjny.pdf jednak nie jest to obowi膮zkowe.
 5. Kupuj膮cy mo偶e kontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 za po艣rednictwem poczty elektronicznej.
 6. Sprzedawca ustosunkuje si臋 do sk艂adanej przez Kupuj膮cego reklamacji w ci膮gu 14 dni od dnia dor臋czenia mu reklamacji za pomoc膮 takiego 艣rodka komunikacji, przy wykorzystaniu kt贸rego reklamacja zosta艂a z艂o偶ona.
 7. Przepisy dietetyczne oferowane w ramach Sklepu s膮 opracowywane bez uwzgl臋dniania konkretnych danych o Kupuj膮cym i jego stanie zdrowia, w szczeg贸lno艣ci danych medycznych, w tym wynik贸w bada艅 i przeznaczone s膮 dla os贸b zdrowych. Przed rozpocz臋ciem stosowania od偶ywiania opartego na przepisach dietetycznych oferowanych w ramach Sklepu nale偶y ka偶dorazowo skonsultowa膰 si臋 z lekarzem lub dietetykiem, kt贸ry oceni ryzyko i dopuszczalno艣膰 ich stosowania przez konkretnego Kupuj膮cego.
 8. Stosowanie przepis贸w dietetycznych oferowanych w ramach Sklepu nie daje gwarancji uzyskania okre艣lonych rezultat贸w redukcji masy cia艂a lub braku wyst膮pienia niepo偶膮danych skutk贸w ubocznych.

10

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupuj膮cego jest Sprzedawca.
 2. Sklep wykorzystuje technologi臋 plik贸w cookies.
 3. Szczeg贸艂y zwi膮zane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zosta艂y w polityce prywatno艣ci dost臋pnej pod adresem https://dietomix.pl/polityka-prywatnosci/

 

11

Pozas膮dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅

 1. Sprzedawca wyra偶a zgod臋 na poddanie ewentualnych spor贸w wynik艂ych w zwi膮zku z zawartymi umowami o dostarczenie Tre艣ci na drodze post臋powania mediacyjnego. Szczeg贸艂y zostan膮 okre艣lone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. Mi臋dzy innymi, Konsument ma mo偶liwo艣膰:
  1. zwr贸cenia si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z zawartej umowy,
  2. zwr贸cenia si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy Kupuj膮cym a Sprzedawc膮,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej statutowych zada艅 nale偶y ochrona konsument贸w.
 3. Bardziej szczeg贸艂owych informacji na temat pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅, Konsument mo偶e szuka膰 na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument mo偶e r贸wnie偶 skorzysta膰 z platformy ODR, kt贸ra dost臋pna jest pod adresem聽http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma s艂u偶y rozstrzyganiu spor贸w pomi臋dzy konsumentami i przedsi臋biorcami d膮偶膮cymi do pozas膮dowego rozstrzygni臋cia sporu dotycz膮cego zobowi膮za艅 umownych wynikaj膮cych z internetowej umowy sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie us艂ug.

 

12

Postanowienia ko艅cowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwo艂ywania ofert, promocji oraz do zmiany cen produkt贸w w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupuj膮cego, w tym w szczeg贸lno艣ci warunk贸w um贸w zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 wprowadzania zmian w Regulaminie. Kupuj膮cy, kt贸rzy posiadaj膮 zarejestrowane konto u偶ytkownika, o ka偶dej zmianie Regulaminu zostan膮 poinformowani poprzez wysy艂k臋 wiadomo艣ci na adres e-mail przypisany do konta u偶ytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupuj膮cy mo偶e nieodp艂atnie usun膮膰 swoje konto u偶ytkownika.
 3. Wszelkie spory zwi膮zane z umowami zawieranymi za po艣rednictwem Sklepu b臋d膮 rozpatrywane przez polski s膮d powszechny w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na miejsce sta艂ego wykonywania dzia艂alno艣ci gospodarczej przez Sprzedawc臋. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsument贸w oraz Przedsi臋biorc贸w na prawach konsumenta, w przypadku kt贸rych w艂a艣ciwo艣膰 s膮du rozpatrywana jest na zasadach og贸lnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowi膮zuje od dnia 02.11.2022 r.